کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها

Books Essays  |  Reviews  |  Translations  |  Interviews

 

کتاب‌ها

خِرَدکُشی

روشنفکران و انقلاب اکتبر

خسرو ناقد

نشر نی

چاپ اول: تهران بهمن ۱۳۹۶

چاپ دوم: تهران بهمن ۱۳۹۶

 

سفارش اين کتاب:

خريد مستقيم از ناشر: اينجا

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

نسخۀ چاپی آمازون:

(آلمان): اينجا

(امريکا): اينجا

(بريتانيا): اينجا

(فرانسه): اينجا

نسخۀ الکترونيک: اينجا

 

 

 

Vernunftmord

The intellectuals and the October revolution

Khosro Naghed

Nashr-e Ney

First Edition: Tehran January 2018

Second edition: Tehran January 2018

 

 

رؤياهای شرقی- غربی

از رؤياهای گيل‌گَمِش تا کابوس‌های نيچه

خسرو ناقد

انتشارات فرهنگ معاصر

تهران ۱۳۹۵

 

سفارش اين کتاب:

خريد مستقيم از ناشر: اينجا

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

بازتاب:

* نگاهی به کتاب «رویاهای شرقی غربی»

* خبرگزاری ايسنا

* بر پهنۀ خواب

* خبرگزاری مهر

* روزنامۀ فرهيختگان

 

 

 

East-West dreams

From Gilgamesh's dreams to Nietzsche's nightmares.

Khosro Naghed

Farhang Moaser publishers

Tehran 2017

 

 

در جست‌وجوی معنای زندگی

گفت‌وگو با انديشه‌ورزان اروپايی

تدوين و ترجمۀ خسرو ناقد

انتشارات فرهنگ معاصر

تهران ۱۳۹۵

 

سفارش اين کتاب:

خريد مستقيم از ناشر: اينجا

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

بازتاب:

* فیلسوفان از زندگی می گویند

* روزنامۀ شرق

* روزنامۀ اعتماد

* خبرگزاری ايسنا

*  خبرگزاری مهر

 

In Search of the meaning of life.
Conversations with European thinkers.

Selected and translated by Khosro Naghed

Farhang Moaser publishers

Tehran 2017

 

 

چرا جنگ؟

آلبرت آينشتين و زيگموند فرويد

با مقدمه‌ای از آلبرت آينشتين

ترجمۀ خسرو ناقد

انتشارات پيدايش

تهران ١٣٩٢

نقد و نظرهايی دربارۀ کتاب «چرا جنگ؟»

 

Warum Krieg?

Albert Einstein, Sigmund Freud

Vorwort: Für einen militanten Pazifismus

Persisch: Khosro Naghed

Peydayesh publication.

Neue Auflage.Tehran 2013

 

 

از دانش تا فرزانگی

گفتارها و گفت‌وگوهايی پيرامون فلسفه و ادبيات

خسرو ناقد

انتشارات ققنوس

چاپ اول تهران  ۱۳۹۰

 

 

اين کتاب در حال حاضر کمياب است.

سفارش اين کتاب:

در آمريکای شمالی اينجا

 

بازتاب:

* روزنامۀ همشهری

* سايت شهر کتاب

*  خبرگزاری مهر

*  خبرگزاری ايبنا

From Knowledge to Wisdom

Essays and Interviews about philosophy and literature

by Khosro Naghed
qoqnoos publication

1. Auflage Tehran 2012

 

Book Browse

سيب و سرباز

شعرهايی فراسوی وحشت

بازآفرينی از خسرو ناقد

انتشارات مرواريد

چاپ اول تهران  ۱۳۹۰

 

دو شعر از سروده‌های کتاب را  اينجا و اينجا بشنويد!

سفارش اين کتاب:

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

 

بازتاب:

* هفته‌نامۀ نگاه پنجشنبه

* روزنامه عصر مردم

*  شعر تن به ترجمه نمی‌دهد

*  خبرگزاری ايبنا

Apple and soldier

Poems beyond the horror

re-creation: Khosro Naghed
Morvarid publication

1. Auflage Tehran 2012

 

short review (English)

 

در ستايش گفت‌وگو

ديدار با ديگری

در عرصه فرهنگ، ادبيات و جامعه

خسرو ناقد

انتشارات جهان کتاب

چاپ اول تهران  ۱۳۸۹

چاپ دوم تهران  ۱۳۹۱

 

سفارش اين کتاب:

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

بازتاب:

* خبرگزاری مهر

* بررسی کتاب در  راديو کوچه (شنيداری)

*  مجله مهرنامه

* راديو فردا

* روزنامۀ همشهری

* خبرگزاری ايسنا

* خبرگزاری مهر

The Praise of Dialogue

Meeting with the Other

[Lob des Dialogs. Begegnung mit dem Andere]

by Khosro Naghed

edition Jahnn-e Ketab

1. Auflage Tehran 2010

2. Auflage Tehran 2012

 

 

ناکجاآباد و خشونت

گفتارها و گفت‌وگوهايی از

کارل پوپر

به‌انتخاب و ترجمه‌ی

خسرو ناقد و رحمان افشاری

انتشارات جهان کتاب

چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۸

چاپ دوم تهران بهار ۱۳۸۹

چاپ سوم تهران بهار  ۱۳۹۱

 

سفارش اين کتاب:

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

بازتاب:

* چاپ سوم «ناکجاآباد و خشونت»

* بی بی سی: پوپر: فيلسوف "جامعه باز"

* «گفتارها و گفت‌وگوهايي از کارل پوپر»

* راديو کوچه (شنيداری)

* گفت‌وگوی با روزنامه فرهيختگان

* راديو فردا

* خبرگزاری ايسنا

Utopie und Gewalt

Essays und Interviews von

Karl Popper

Ausgewählt und übersetzt von

Khosro Naghed und Rahman Afshari

edition Jahnne Ketab

1. Auflage Tehran 2010

2. Auflage Tehran 2010

3. Auflage Tehran 2012

 

short review

زندگی به‌رغم تاريخ

گفتارها و گفت‌وگوهايی از

لِشِک کولاکوفسکی

به‌انتخاب و ترجمه‌ی

خسرو ناقد

انتشارات جهان کتاب

چاپ اول تهران ۱۳۸۸

چاپ دوم تهران ۱۳۸۸

 

سفارش اين کتاب:

در آلمان و ديگر کشورهای اروپايی اينجا

و در آمريکای شمالی اينجا

 

 

بازتاب:

*  بی‌بی‌سی: نگاهی به‌کتابی از کولاکوفسکی

* راديو کوچه (شنيداری)

* همشهری آنلاين

* خبرگزاری کتاب ايران

Leben trotz Geschichte

Essays und Interviews von

Leszek Kolakowski

Ausgewählt und übersetzt von

Khosro Naghed

edition Jahnne Ketab

1. Auflage Tehran 2009

2. Auflage Tehran 2010

 

سفارش اين کتاب در آلمان

عاشقانه‌های عصر خشونت

اريش فريد

ترجمه خسرو ناقد

طراحی و صفحه‌آرايی باسم رسام

انتشارات جهان کتاب

تهران ۱۳۸۷

 

بازتاب:

* خبرگزاری مهر

* خبرگزاری دانشجويی ايران

* راديو زمانه

Liebesgedichte im Zeitalter der Gewalt

Gedichte von Erich Fried

Übersetzt von Khosro Naghed

Graphiken von Basam Rasam

edition Jahane Ketab

Tehran 2008

 

سفارش اين کتاب در آلمان

شعر روزهای دلتنگی

سروده‌های شاعران شهر کافکا

ترجمه خسرو ناقد

طراحی و صفحه‌آرايی باسم رسام

انتشارات جهان کتاب

تهران ۱۳۸۷

 

بازتاب:

* خبرگزاری مهر

* خبرگزاری دانشجويی ايران

* راديو زمانه

Gedichte für melancholische Tage

- Gedichte über Kafkas Stadt -

Übersetzt von Khosro Naghed

Graphiken von Basam Rasam

edition Jahane Ketab

Tehran 2008

 

مرگ را با تو سخنی نيست

گزيده ی شعرهای اريش فريد

به انتخاب و ترجمه خسرو ناقد

نشر چشمه

چاپ اول تهران ۱۳۸۶

چاپ دوم تهران ۱۳۸۹

اين کتاب را از اينجا نيز میتوانيد تهيه کنيد!

 

 

بازتاب:

* شاعری از جنس صلح و زندگی. روزنامه شرق

* چاپ تازۀ از شعرهای اريش فريد

* خبرگزاری کتاب ايران

* خیرگزاری مهر

* راديو فردا

 

Der Tod hat dir nichts zu sagen

Gedichte von Erich Fried

Übersetzt von Khosro Naghed

Edition Cheshmeh

1. Auflage Tehran 2007

2. Auflage Tehran 2010

 

 

 بشنويد!

در سايه ماه و مرگ

(مجموعه شعر دوزبانه)

گزيده ی شعرهای فدريکو گارسيا لورکا

به انتخاب و ترجمه خسرو ناقد

انتشارات کتاب روشن

تهران ۱۳۸۵

 

 

 

بازتاب:

خبرگزاری مهر

 

اين کتاب را از اينجا  میتوانيد تهيه کنيد!

 

A la sombra de la luna y la muerte

Federico Garcia Lorca

traducción Khosro Naghed

edición Ketabe Roushan

Tehran 2006

 

چرا جنگ؟

بررسی روانشناسانه‌ی پديده‌ی جنگ آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد

با مقدمه‌ای از آلبرت آينشتاين

ترجمه خسرو ناقد

نشر آبی. چاپ اول تهران ۱۳۸۳

چاپ دوم ۱۳۸۴

چاپ سوم ۱۳۸۸

 

نقد و نظرهايی درباره کتاب «چرا جنگ؟»

 

Warum Krieg?

Albert Einstein, Sigmund Freud

Vorwort: Für einen militanten Pazifismus

Persisch: Khosro Naghed

Edition Abie. Tehran 2004

2. Auflage 2005

3. Auflage 2009

 

فرهنگ زبان لانگن‌شایت

فارسی- آلمانی، آلمان- فارسی

تألیف خسرو ناقد

انتشارات لانگن‌شایت. برلین، ۱۳۸۱

چاپ يازدهم ١٩٩٣

 

نقد و نظرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langenscheidt Universal-Woerterbuch

Persisch-Deutsch, Deutsch-Persisch

Von Khosro Naghed

Langenscheidt. Berlin, Muenchen 2002

11. Auflage 2014

 

Rezensionen

انديشۀ غربی و گفتوگوی تمدن‌ها

[مقاله‌های اولين کنفرانس يونسکو درباره گفتوگوی تمدن‌ها]

ترجمه‌ فريدون بدره‌ای، باقر پرهام، خسرو ناقد

انتشاران فرزان روز

تهران چاپ اول ۱۳۷۹، چاپ دوم ۱۳۸۱

چاپ سوم ۱۳۸۷

 

اين کتاب را اينجا نيز میتوانيد سفارش دهيد!

 

L´ impact planetaire de la pensee occidentale et le dialogue de la civilisation

traduction: F. Badreie, B. Parham, Kh. Naghed

édition Frazanrooz

Tehran 2000

2. Auflage 2002

3. Auflage 2008

 

چون آب به جویبار و چون باد به دشت

رباعیات عمر خیام

بهکوشش خسرو ناقد

 فارسی - آلمانی

انتشارات ادیتسیون اورینت

برلين ۱۹۹۲

 

چند نمونه از ترجمه رباعيات

 

اين کتاب در حال حاضر ناياب است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Wasser im Strom, wie Wuestenwind

Gedichte eines Mystikers

Omar Chajjam

Hrsg. von Khosro Naghed Zweisprachige Ausgabe

Edition Orient. Berlin 1992.

 

Leseprobe

Das Buch ist zur Zeit vergriffen!

بر تيغۀ لبخند

زندگی و شعر اریش فرید

گزيدۀ شعرها به آلمانی و فارسی

به‌انتخاب و ترجمۀ خسرو ناقد

نشر شهاب. تهران ۱۳۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اين کتاب در حال حاضر ناياب است، اما بهزودی با افزودن ترجمه چند شعر و با ويرايشی تازه  و عنوانی جديد منتشر خواهد شد.)

Auf der Schneide des Laechelns

Erich Fried Leben und Gedichte

Zweisprachige Ausgabe

Persisch: Khosro Naghed

Edition Shahab. Teheran 2000

 

(Das Buch ist zur Zeit vergriffen. In Kürze wird es mit zusätzlichen Gedichten und unter anderem Titel neu verlegt). 

2003-2018 © naghed.net